STATUTEN - Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd 03.09.1992

Morgan Owners Group Belgium ASBL, afgekort : MOG BELGIUM

Tussen de ondergetekenden :

 • Bernard Philippe
 • Bersou Denis
 • Cantineaux Philippe
 • De Leener Jef
 • François Jacques
 • François Jean-Claude
 • Gallien Jacques
 • Giet Léon
 • Görler Claude
 • Hulsmans Freddy
 • Maeremans Willy
 • Mareydt Jozef
 • Procureur Eric
 • Quaghebeur Joseph
 • Saintenois Roger
 • Scuvée Romano
 • Stanchez Claude
 • Stammet Jean
 • Swinnen Willy
 • Vreux Daniel
 • Yannart Jacques
 • Selosse Manuel

Er werd overeengekomen om een ​​vereniging zonder winstoogmerk te vormen.

 

GECOORDINEERDE STATUTEN


Publicatie in het Belgisch Staatsblad dd 03.01.2006 (A.V. 10.03.2005)
Opgesteld en hernomen tijdens de Algemene Vergadering dd. 05.03.2015 & 04.03.2016

Art. 1. Een vereniging zonder winstgevend doel wordt opgericht, naar Belgisch recht, onder de benaming "Morgan Owners Group Belgium", afgekort: "MOG Belgium".

Art. 2. De maatschappelijke zetel wordt gevestigd in Brussel of op elk andere plaats die door de Raad van Bestuur wordt aangewezen.

Art. 3. De vereniging heeft als doelstelling het contact in de hand te werken tussen eigenaars van een voertuig van het merk Morgan. Om dit te bereiken kan de vereniging alle geschikte initiatieven nemen die deze doelstelling ondersteunen.
Daarnaast kan de vereniging bijstand verlenen aan verenigingen, ondernemingen of organismen die een gelijkaardige doelstelling hebben.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Ten allen tijde kan zij ontbonden worden door de Algemene Vergadering van de leden.

Art. 5. Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt; het aantal zal nooit geringer zijn dan drie.

Art. 6. De vereniging telt drie categories van lidmaatschap :

de effectieve leden : deze categorie bevat alle fysieke of morele personen, eigenaars van een voertuig van het merk Morgan, geinteresseerd in het voorwerp van onderhavige statuten ;
de sympathiserende leden : deze categorie bevat alle fysieke of morele personen die door hun materiele of morele steun een helpende rol kunnen vervullen bij het realiseren van de doelstelling ;
de ereleden : deze categorie bevat alle fysieke of morele personen die uitzonderlijke diensten hebben verleend aan de vereniging, of waarvan wordt verwacht dat zij dit zullen doen. Deze titel wordt door de algemene vergadering verleend, op voorstel van de Raad van Bestuur. Bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De ereleden genieten dezelfde rechten als de effectieve leden en zijn ontheven van jaarlijks lidgeld.
Art. 7. Elke aanvraag tot lidmaatschap van de vereniging moet gericht worden via elektronische inschrijving langs de website of via het formulier aanvraag lidmaatschap aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur neemt haar beslissing bij een eenvoudige meerderheid van stemmen, zonder motiveringsverplichting. Elke aanvaarding tot lidmaatschap impliceert het onderschrijven van onderhavige statuten, en van elk intern reglement dat hieruit voortvloeit.

Art. 8. De leden zijn vrij om zich op elk ogenblik terug te trekken uit de vereniging; zij zullen hun ontslag aanbieden aan de Raad van Bestuur via elektronische of gewone post.
Zulke aanvraag treedt in werking één maand na verzending.
Wordt als ontslagnemend beschouwd elk lid die niet in orde is met de betaling van het lidgeld tegen de datum van de algemene vergadering ;
De leden :

 • die in eerbaarheid te kort schieten ;
 • die de statuten of het intern reglement niet respecteren ;
 • waarvan het onwaardig gedrag schade zou kunnen toebrengen aan het merkbeeld van de vereniging en van haar leden ;
 • waarvan het gedrag een gevaar zou kunnen betekenen voor de goede verstandhouding tussen de leden ;
 • die hun betalingen of prestaties die van hem/ haar verwacht werden niet heeft vervuld

kunnen na een ingebrekestelling, kenbaar gemaakt per aangetekend schrijven, uit de vereniging geweerd worden, mits een beslissing van de Algemene Vergadering met een tweederde van de stemmen die de meerderheid vertegenwoordigen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.Elke ontslagname of uitsluiting ontslaat het lid niet van zijn eventuele schulden ten aanzien van de Club. Het lidgeld voor het lopend jaar wordt niet terugbetaald.

Art. 9. Het lidgeld wordt jaarlijks vastgelegd door de Algemene Vergadering.
Het kan 150 niet overschrijden.

Art. 10. De vereniging wordt bestuurd door een raad van minimaal drie leden, benoemd en afzetbaar door de Algemene Vergadering. De genoemde Algemene Vergadering kan, voor elk lid van de Raad van Bestuur die dit aanvraagt, een vervangend persoon benoemen met de bevoegdheid dit lid in zijn persoon te vervangen in de vergaderingen van de Raad van Bestuur.
De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar.
Hun mandaat is hernieuwbaar. In het geval van een vacature van een mandaat van een lid van de Raad van Bestuur kunnen de overige leden van de Raad van Bestuur voorlopig een andere persoon door coptatie benoemen tot de eerstvolgende Algemene Vergadering die in de definitieve vervanging zal voorzien.

Art. 11. De leden van de Raad van Bestuur gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan wat betreft de verbintenissen van de vereniging. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitvoering van het mandaat dat zij ontvangen hebben.

Art. 12. De Raad van Bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter en één of meerdere ondervoorzitters.

Art. 13. De Raad van Bestuur vergadert na oproep en onder voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij verhindering, van een ondervoorzitter. De oproepen gebeuren per elektronische post of gewone brief, met aanduiding van de plaats, de datum, het uur en de dagorde van de vergadering.

Art. 14. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke beslissing van de Raad van Bestuur wordt genomen met een eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
In het geval van stempariteit is de stem van de voorzitter beslissend.

Art. 15. De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in processen-verbaal die bewaard worden in een speciaal register, en een kopie wordt overgemaakt aan alle leden van de Raad van Bestuur. Zonder opmerkingen van dezen binnen de veertien dagen na verzending wordt het proces-verbaal beschouwd als definitief aanvaard.

Art. 16. De Raad van Bestuur wordt bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheid om alle bestuursdaden of voorzieningen te treffen die de vereniging aangaan. Onder zijn bevoegdheid vallen alle daden die niet uitdrukkelijk door de wet of door onderhavige statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.
Hij heeft in het bijzonder, met énige autoriteit, de beslissingsmacht over alle verrichtingen die het voorwerp uitmaken van de vereniging, volgens de bepalingen van bovenvermeld artikel 3.

Art. 17. Alle daden die de vereniging engageren, alle bevoegdheden en volmachten, alle daden waaraan een openbaar ambtenaar, meer bepaald een hypotheekbewaarder of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, worden door twee leden van de Raad van Bestuur ondertekend, welke zich tegenover derden niet hoeven te verrechtvaardigen omtrent een beslissing die eerder door de Raad van Bestuur is genomen.
Juridische acties, als vragende of als verdedigende partij, worden in naam van de vereniging door de Raad van Bestuur aangegaan.

Art. 18. De vereniging vergadert in een gewone Algemene Vergadering in de loop van het eerste trimester van elk jaar en, uitzonderlijk, voor de eerste maal in de loop van het eerste semester 1992.
De gewone Algemene Vergadering keurt de rekeningen van ontvangsten en uitgaven goed, en eveneens het budgetplan. De goedkeuring van de rekeningen van ontvangsten en uitgaven houdt een ontlasting in voor de Raad van Bestuur.
De vereniging vergadert in een buitengewone Algemene Vergadering in de gevallen voorzien door de wet of door onderhavige statuten, en telkens als de belangen dit vereisen.
Een buitengewone Algemene Vergadering moet bijeen geroepen worden telkens leden die minstens één vijfde van de stemmen vertegenwoordigen de Raad van Bestuur daarom verzoeken.

Art. 19. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door de zorg van de Raad van Bestuur die de plaats, de dag en het uur van de vergadering bepaalt. De oproepen vermelden de dagorde en worden betekend per elektronische post of gewone brief, die minstens acht dagen voor de vergadering is verzonden. De Algemene Vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij ontstentenis, door de of één van de ondervoorzitters of door de oudste van de aanwezige leden van de Raad van Bestuur.
Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering door een ander lid in het bezit van een geschreven volmacht. Een lid wordt nochtans gehouden maximaal twee leden te vertegenwoordigen.
Elk effectief lid heeft recht op één stem.

Art. 20. De Algemene Vergadering heeft de hoogste bevoegdheid.
Zij alleen is bevoegd om :

een lid uit te sluiten ;
het bedrag van de bijdragen en de toegangsvoorwaarden te bepalen ;
de jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven, en het budgetplan goed te keuren ;
de leden van de Raad van Bestuur en de Commissarissen te benoemen en te ontslaan ;
de statuten te wijzigen ;
de vrijwillige ontbinding van de vereniging uit te spreken ;
alle beslissingen te nemen die de bevoegdheden overstijgen die wettelijk of statutair zijn toegekend aan de Raad van Bestuur.
Art. 21. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met uitzondering van tegengestelde schikkingen voorzien in onderhavige statuten of in de wet.
De Algemene Vergadering kan slechts met geldigheid delibereren over wijzigingen van de statuten indien het voorwerp hiervan speciaal wordt vermeld in de bijeenroeping en indien de vergadering tweederde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden telt.
In zulk geval kan een wijziging slechts worden aangebracht met een meerderheid van tweederde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Indien tweederde van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen binnen een minimale termijn van vijftien dagen te tellen vanaf de datum van de Algemene Vergadering die niet voldeed. Deze vergadering kan dan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Art.22. De processen-verbaal van de Algemene Vergaderingen worden bijgehouden in een speciaal register en worden ondertekend door de leden van de Raad van Bestuur en door de leden die daartoe verzoeken. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle leden er kennis kunnen van nemen, zonder dat het register wordt verplaatst. De beslissingen van de Algemene Vergaderingen kunnen eventueel per elektronische post of gewone brief ter kennis gebracht worden aan alle geinteresseerden.
De uittreksels of eensluidende kopieén van de processen-verbaal worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee leden van de Raad van Bestuur.

Art. 23. Het maatschappelijk jaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.
De rekeningen worden afgesloten op 31 december van elk jaar, en dit voor de eerste maal op 31 december 1992.
Tijdens het eerste trimester van elk jaar, en dit voor de eerste maal tijdens het eerste trimester van het jaar 1993, brengt de Raad van Bestuur verslag uit aan de Algemene Vergadering betreffend de activiteit van de vereniging tijdens het afgelopen boekjaar en legt ter goedkeuring van de Algemene Vergadering de rekening van ontvangsten en uitgaven voor die verricht werden gedurende het afgelopen boekjaar, evenals de verwachtingen van ontvangsten en uitgaven voor het lopende boekjaar.

Art. 24. De rekeningen van de vereniging worden geverifieerd door twee commissarissen die voor drie jaar benoemd zijn door de Algemene Vergadering en herverkiesbaar. De commissarissen brengen verslag uit aan de gewone Algemene Vergadering.

Art. 25. De ontbinding van de vereniging kan slechts worden uitgesproken door een Algemene Vergadering die daartoe speciaal is bijeengeroepen en die minstens tweederde van de stemmen vertegenwoordigt. Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Elke beslissing betreffend ontbinding die genomen werd door een Algemene Vergadering die tweederde van de stemmen niet vertegenwoordigt is onderworpen aan de goedkeuring van de burgerlijke rechtbank.

Art. 26. De Algemene Vergadering die besluit tot ontbinding benoemt één of meerdere vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheid. Zij beslist over de bestemming van het saldo van de actieven, na aanzuivering van het passief, waarbij zij zich het doel waarvoor de vereniging werd opgericht zoveel als mogelijk voor ogen houdt.

morgan member mog nl

Kalender

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Vind hier onze volgende evenementen.

Bepaalde evenementen zijn exclusief zichtbaar voor onze leden. Lid worden?